Adatkezelési irányelvek

Tisztelt Ügyfelünk!

Köszönjük, hogy a Szőke Optika Kft. (1118 Budapest Rétköz utca 7) szolgáltatásait választotta és betért üzletünkbe!

A Szőke Optika Kft., mint adatkezelő az általa végzett szemvizsgálat szolgáltatást, gyógyászati segédeszköz (szemüveglencse, szemüvegkeret, kontaktlencse, kontaktlencse-tartozék) és egyéb termékértékesítést és kapcsolódó egyéb szolgáltatásait (pl. törzsvásárlói program, hírlevélre feliratkozás) érintő, általa folytatott adatkezelések vonatkozásában a jelen összefoglaló útján ad tájékoztatást. Személyes adatait kizárólag az adatkezelés céljának megfelelően, az ahhoz szükséges mértékben, módon és ideig, a jogszabályi előírásokkal – különös tekintettel a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló EURÓPAI PARLAMENT ÉS TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (a továbbiakban: GDPR), valamint az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény (a továbbiakban: Eüak.) rendelkezéseivel – összhangban kezeljük. Az adatok biztonsága érdekében a szükséges adatbiztonsági, technikai és szervezési intézkedések magas színvonalát biztosítjuk.

Szolgáltatásainak igénybevételével Ön elfogadja a jelen Tájékoztatóban foglalt valamennyi feltételt, ezért kérjük, hogy azok igénybevétele előtt figyelmesen olvassa végig a jelen Tájékoztatót.

Kérjük, hogy amennyiben a jelen tájékoztatóban foglaltakkal vagy a már megadott személyes adatai kezelésével kapcsolatban további kérdése lenne, forduljon hozzánk mindenkor bizalommal az alábbi elérhetőségeink valamelyikén. 

Az Ön által megadott személyes adatok kezelője:

Adatkezelő neve: Szőke Optika Kft.

székhelye: 1118 Budapest Rétköz utca 7

cégjegyzékszáma: 01-09-7392250

nyilvántartást vezető cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága (1051 Budapest, Nádor u. 28. )

adószám: 13515016-2-43

postai levelezési cím: 1118 Budapest Rétköz utca 7

e-mail cím: szokeoptika@gmail.com

telefonszám: +36 20 5663841

Adatkezelési tájékoztató elektronikus elérhetősége:www.elevenoptika.hu/jogi nyilatkozat

Adatvédelmi tisztviselőnk elérhetőségei a következők:

név: Szőke Tibor

postai levelezési cím: 1118 Budapest Rétköz utca 7

e-mail cím: szokeoptika@gmail.com

telefonszám: +36 20 5663841

Kezelt személyes adatok köre

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés időtartama

Szemvizsgálat elvégzése

Szemvizsgálat elvégzéséhez az alábbi személyes és különleges adatnak minősülő személyes adatait rögzítjük és kezeljük:

személyazonosító adatok (személyes adatok):

családi és utónév

születési idő

lakcím

telefonszám

egészségügyi adatok (különleges adatok):

szemvizsgálati anamnézis

szám általános állapota

szemészeti és látszerészi diagnosztikai mérőműszerek mérési eredményei (auto kerato-refraktométer, tonométer, dioptriamérő, pupillatávolság mérő)

szubjektív korrekciós értékek

szemüveg és kontaktlencse receptek

A fentieken kívül a szemvizsgálathoz kapcsolódóan az alábbi adatok kezelésére kerülhet sor:

számlázási adatok (számla igénylése esetén)

Amennyiben valamely, a vizsgálat elvégzéséhez szükséges adatot nem ad meg részünkre, úgy a vizsgálatot nem áll módunkban elvégezni.

Az adatkezelés célja a szemvizsgálat szakszerű elvégzése, az ehhez kapcsolódó szakértői tevékenységünk elősegítése és egészségi állapotának nyomon követése.

A szemvizsgálat elvégzésének és ehhez kapcsolódóan az adatai kezelésének továbbá célja a szembetegségek kialakulásának megelőzése, korai felismerése, megállapítása, gyógyítása, a megbetegedés következtében kialakult állapotromlás szinten tartása vagy javítása céljából az Ön kezelése, vizsgálati anyagainak feldolgozása, a szükséges gyógyászati segédeszközök kiszolgálása.

A szemvizsgálat alapján kiállított számlá(k)hoz kapcsolódó adatok kezelésének célja a jogszabályban meghatározott számviteli kötelezettségeink teljesítése.

Az Eüak. 12. §-ában foglaltak szerint amennyiben Ön önként fordul hozzánk, személyazonosító és egészségügyi adatainak kezelésére szolgáló hozzájárulását – amennyiben másként nem nyilatkozik – megadottnak kell tekinteni.

A fentieken kívül az Önről felvett személyazonosító és egészségügyi adatok tekintetében jogszabályi kötelezettségünk áll fenn az adatok nyilvántartására az Eüak. 28. §-a alapján.

Továbbá jogszabályi kötelezettségünk áll fenn a számlán szereplő adatok tekintetében az adatok kezelésére a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Számviteli tv.) 169. §-a alapján.

A személyazonosító és egészségügyi adatait tartalmazó egészségügyi dokumentációt az adatfelvételtől számított 30 évig őrizzük az Eüak. 30. § (1) bekezdésében írt kötelezettségünk alapján.

A fenti időtartam elteltét követően kizárólag akkor őrizhetjük meg az adatokat, ha gyógykezelés vagy tudományos kutatás érdekében indokolt. Ha a további megőrzés nem indokolt az adatokat töröljük.

A ránk vonatkozó bizonylat megőrzési kötelezettség teljesítése érdekében a Számviteli tv. 169. § (2) bekezdése alapján a szemvizsgálathoz kapcsolódóan kiállított bizonylatokat és így az azokban foglalt adatokat 8 évig őrizzük.

Megrendelés felvétele és teljesítése

Megrendelés felvételéhez és teljesítéséhez az alábbi személyes és különleges adatnak minősülő személyes adatait rögzítjük és kezeljük:

személyazonosító adatok (személyes adatok):

családi és utónév

születési idő

lakcím

telefonszám vagy email cím

egészségügyi adatok (különleges adatok):

korrekció mértéke

szemüvegrendelés esetén centrálási adatok (pupillatávolság, illesztési magasság)

A fentieken kívül a megrendelésekhez kapcsolódóan az alábbi adatok kezelésére kerül sor:

számlázási adatok

Amennyiben valamely, a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatot nem ad meg részünkre, úgy a megrendelést nem áll módunkban felvenni.

Az adatkezelés célja az Ön számára szükséges szemüveglencse, szemüvegkeret, kontaktlencse, kontaktlencse-tartozék kiszolgálása érdekében a megrendelés rögzítése, annak későbbi azonosítása, így a szerződés létrehozatala, nyilvántartása és későbbi teljesítése, a szerződés létrehozatala és teljesítése során az Önnel való kapcsolattartás.

A megrendelés alapján kiállított számlá(k)hoz kapcsolódó adatok kezelésének célja a jogszabályban meghatározott számviteli kötelezettségeink teljesítése.

A szerződés teljesítése keretében az adatkezelés céljai kiterjednek az esetleges szavatossági és jótállási igények rendezésére is.

Az adatkezelés jogalapja az Ön önkéntes, kifejezett hozzájárulása (GDPR 9. cikk (2) bek. a) pont).

Az Eüak. 12. §-ában foglaltak szerint amennyiben Ön önként fordul hozzánk, személyazonosító és egészségügyi adatainak kezelésére szolgáló hozzájárulását – amennyiben másként nem nyilatkozik – megadottnak kell tekinteni.

A fentieken kívül az Önről felvett személyazonosító és egészségügyi adatok tekintetében jogszabályi kötelezettségünk áll fenn az adatok nyilvántartására az Eüak. 28. §-a alapján.

Továbbá jogszabályi kötelezettségünk áll fenn egyes személyes adatok tekintetében az adatok kezelésére:

a számlázási adatok tekintetében a Számviteli tv. 169. §-a alapján;

fogyasztói szerződés esetén a szavatossági és jótállási igények rendezése tekintetében a 19/2014 NGM rendelet alapján.

A megrendelés felvétele és teljesítése során rögzített személyazonosító és egészségügyi adatokat az adatfelvételtől számított 30 évig őrizzük az Eüak. 30. § (1) bekezdésében írt kötelezettségünk alapján.

A fenti időtartam elteltét követően kizárólag akkor őrizhetjük meg az adatokat, ha gyógykezelés vagy tudományos kutatás érdekében indokolt. Ha a további megőrzés nem indokolt az adatokat töröljük.

A papíralapú vényeket, illetve elektronikus vény kiváltásakor a nyomtatott kiadási igazolást 5 évig őrizzük meg. Olyan gyógyászati segédeszköz esetén, amelynek kihordási ideje 5 évnél hosszabb, a papíralapú vény, valamint a kiadási igazolás megőrzési ideje a kihordási idővel azonos.

A ránk vonatkozó bizonylat megőrzési kötelezettség teljesítése érdekében a Számviteli tv. 169. § (2) bekezdése alapján a megrendeléshez kapcsolódóan kiállított bizonylatokat és így az azokban foglalt adatokat 8 évig őrizzük.

Fogyasztói szerződés esetén a bejelentett szavatossági és jótállási igényekről felvett jegyzőkönyvet a 19/2014 NGM rendelet 4. § (6) bekezdése alapján annak felvételétől számított 3 évig őrizzük meg.

Fogyasztói panaszok kezelése

A kezelt adatok köre:

családi és utónév

lakcím

Amennyiben valamely, panaszkezeléshez szükséges adatot nem ad meg részünkre, úgy panaszát a rendelkezésre álló adatok alapján bíráljuk el, kivéve, ha a hiányzó adatok alapján a panasz elbírálása nem lehetséges.

Az adatkezelés célja a fogyasztónak minősülő (azaz magánszemély) vásárlóink panaszainak rögzítése, kezelése, dokumentálása, az ehhez szükséges kapcsolattartás.

Az adatkezelés jogalapja az Ön önkéntes, jelen tájékoztatáson alapuló hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont), illetve a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fgytv.) 17/A. § (7) bekezdése.

A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a Fgytv. 17/A. § (7) bekezdéséből eredő kötelezettségünk alapján 5 évig megőrizzük.

A panaszok kezelése során esetlegesen felhasznált, de ezekben a dokumentumokban feltüntetésre nem kerülő adatokat kizárólag a panaszok kezeléséhez szükséges ideig kezeljük.

Törzsvásárlói program

A törzsvásárlói programba történő regisztrációhoz során kötelezően megadandó adatok:

Név, Telefonszám

A törzsvásárlói programba történő regisztrációhoz során opcionálisan megadandó adatok:

Életkor, Lakhely

Amennyiben valamely, a törzsvásárlói programba történő regisztrációhoz kötelezően megadandó adatot nem ad meg részünkre, úgy regisztrációját nem áll módunkban elfogadni.

A regisztráció során megadott személyes adatait a törzsvásárlói programunkba történő regisztráció létrehozása, regisztrációjának nyilvántartása és a törzsvásárlói programból fakadó előnyök, kedvezmények nyújtása, az arra való jogosultság ellenőrzése céljából kezeljük.

Az adatkezelés jogalapja az Ön önkéntes, jelen tájékoztatáson alapuló hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont).

Ön a hozzájárulását a törzsvásárlói programba történő regisztrációs űrlapon adhatja meg.

Személyes adatait töröljük adatbázisunkból, ha

Ön ezt kéri vagy

az adatkezelési hozzájárulását visszavonja vagy

Hírlevél küldés és profilozás

Kezelt adatok köre:

név

e-mail címe

postai cím

életkor

foglalkozás

szemüveget visel

kontaktlencsét visel

szemek állapotát, egészségét befolyásoló egyéb körülmény

látásjavító eszközök alkalmasságát/felhasználhatóságát befolyásoló egyéb körülmény

Az adatkezelés célja, hogy Önnek e-mailen, valamint postai úton termékeinkről, szolgáltatásainkról időről időre olyan reklámanyagokat, tájékoztatókat és hírlevelet küldjünk (közvetlen üzletszerzés), amelyek Önt érdekelhetik. Ennek érdekében a meghatározott adatait Önre vonatkozóan profilépítés céljából felhasználjuk, amely alapján fel tudjuk mérni, hogy Önt milyen termékeink, szolgáltatásaink érdekelhetik.

Az Ön önkéntes, jelen tájékoztatáson alapuló kifejezett, írásbeli hozzájárulása (GDPR 9. cikk (2) bek. a) pont).

Ön a hozzájárulását e-mailben a szokeoptika@gmail.com címen adhatja meg.

A hírlevél feliratkozással kapcsolatosan kezelt személyes adatait töröljük adatbázisunkból, ha

Ön ezt kéri vagy

az adatkezelési hozzájárulását visszavonja vagy

a közvetlen üzletszerzési célú adatkezelés (ideértve a profilalkotást is) ellen tiltakozik vagy

a hírlevélről leiratkozik.

Hírlevelünkről az alábbiak szerint iratkozhat le:

a hírlevelek láblécében elhelyezett „Leiratkozás” hivatkozásra kattintva;

az szokeoptika@gmail.com címre küldött e-mailes nyilatkozat útján;

postai úton az 1118 Budapest Rétköz utca 7 címre küldött levélben.

Belső anonim statisztikák készítése

Személyes adatai közül statisztikai célokra is felhasználásra kerülnek azonosításra alkalmatlan módon a következő adatok:

Életkor

A megjelölt adatokat belső felhasználású anonim statisztikák készítése céljából használjuk fel.

2019.01.02.

2019.01.02.

2019.01.02.

2019.01.02.

2019.01.02.

Az Ön által megadott személyes adatokat a bizalmasan kezeljük, azt jelen tájékoztatóban nem szereplő harmadik személy részére kizárólag az Ön előzetes hozzájárulásával adjuk ki, illetve továbbítjuk.

A személyes adatokat az adatkezelési cél megvalósításában eljáró munkatársaink, valamint adatfeldolgozóink és ezek munkatársai jogosultak megismerni. E személyek az általuk megismert személyes adatokat szintén bizalmasan kötelesek kezelni.

A személyes adatokat a II. pontban írt adatkezelések során az alábbi munkatársaink ismerhetik meg:

Kik férhetnek hozzá a személyes adatokhoz szervezetünkön belül?

Szemvizsgálat elvégzése 

optometrista / szemorvos

Szemvizsgálati eredmények megtekintése

eladó

Megrendelés felvétele és teljesítése

eladó

Fogyasztói panaszok kezelése

eladó

Törzsvásárlói program

eladó

Hírlevél küldés és profilozás

boltvezető

Belső anonim statisztikák készítése

cégvezető

A megadott személyes adatokat bíróság, ügyészség, egyéb hatóság részére jogszabályban foglalt kötelezettségeink teljesítése keretében adjuk ki az ott előírt terjedelemben és módon.

Az Önnek szemben fennálló valamely jogi igényünk érvényesítése esetén a megadott személyes adatokat az igényérvényesítéshez szükséges mértékben megismerhetik továbbá mindenkori jogi együttműködő partnereink, valamint követeléskezelő partnereink.

III/A. ADATFELDOLGOZÓK

A fenti adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzésére az alábbi táblázatban felsorolt adatfeldolgozókat vesszük igénybe. Az adatfeldolgozók az adatkezelési műveletek végrehajtása során a jogszabályok és az utasításaink szerint járnak el. Az adatfeldolgozó a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az adatkezelő utasításai szerint kezelheti, saját céljára az adatokon adatkezelést nem végezhet, továbbá a személyes adatokat az adatkezelő rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni.

Fenntartjuk a jogot, hogy a jövőben további adatfeldolgozót vonjunk be az adatkezelésbe, amelyről a jelen Tájékoztató módosításával tájékoztatjuk pácienseinket.

Az általunk igénybe vett adatfeldolgozók:

Adatfeldolgozó

Az adatfeldolgozó által végzett tevékenység, az adatfeldolgozó által megismert adatok

név: ClearVis PMS Kft.

székhely: 2112 Veresegyház, Etűd utca 10.

elérhetőség: info@clearvis.iohttps://clearvis.io, 06 30 950 0517

A ClearVis PMS Kft. üzemelteti a szolgáltatásaink nyújtása során általunk használt Clearvis.io nevű on-line praxismenedzsment rendszert, valamennyi Önnel kapcsolatos adat rögzítése és nyilvántartása ebben a rendszerben történik. Erre tekintettel a ClearVis PMS Kft. mint adatfeldolgozó a rendszer üzemeltetési feladatainak (ideértve a rendszer használata során jelentkező esetleges programhibák kijavítását is) ellátása során utasításaink szerint, a szükséges mértékben megismerheti az Önről nyilvántartott adatokat.

név: Turócziné Bálint Gabriella

székhely: 1106 Budapest, Juhász u. 25-27.

elérhetőség: Tel. 06 30 2312542

A Turócziné Bálint Gabriella könyvelési szolgáltatás végez a Szolgáltató számára. Ezzel a feladattal kapcsolatban az alábbi személyes adatokat ismerheti meg: a részére átadott számlákon szereplő személyes adatok (név, cím, egészségpénztári kártyaszám).

név: KBOSS.hu Kft.

székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7.

elérhetőség: info@szamlazz.hu

A Szolgáltató a számlakiállításhoz a KBOSS.hu Kft. által üzemeltetett online számlázó programot használja. Ezzel kapcsolatban a KBOSS.hu Kft. az alábbi személyes adatokat ismerheti meg: a számlákon szereplő személyes adatok (név, cím, egészségpénztári kártyaszám)

2019.05.02.

2019.05.02.

Kötelezettséget vállalunk arra, hogy a szükséges adatbiztonsági intézkedéseket megtesszük. Ennek keretében elfogadjuk és kialakítjuk, rendszeresen felülvizsgáljuk mindazokat a technikai és szervezési intézkedéseket, eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy az általunk kezelt személyes adatok biztonsága biztosított legyen, és megteszünk minden tőlünk telhetőt, hogy megakadályozzuk az adatok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását vagy megváltoztatását, gondoskodunk arról, hogy a kezelt személyes adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, azokat ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint ne módosíthassa, törölhesse. Felhívjuk mindazok figyelmét, akiknek a személyes adatokat továbbítjuk, hogy tegyenek eleget az adatbiztonság követelményének, valamint ezt az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalóink részére is előírjuk.

A fentiek keretében az információtechnológiai megoldásokat úgy alakítjuk ki, illetve választjuk meg, hogy biztosítsuk az adatokhoz való hozzáféréssel rendelkezők kizárólagos hozzáférését, és azt, hogy az adatok megőrizzék a hitelességüket és változatlanságukat. Ennek keretében többek között jelszóvédelemmel ellátott hozzáférési rendszereket, tevékenység naplózást, rendszeres biztonsági mentést hajtunk végre, illetve alkalmazunk.

Mindenkor figyelemmel kísérjük a technika fejlődését, az elérhető műszaki, technológiai, szervezési megoldásokat és az adatkezelései által indokolt védelmi szintnek megfelelő megoldásokat alkalmazzuk.

Adatvédelmi incidensnek minősül minden olyan esemény, amely az általunk kezelt, továbbított, tárolt vagy feldolgozott személyes adatokkal kapcsolatban a személyes adat jogellenes kezelését vagy feldolgozását, így különösen jogosulatlan vagy véletlen hozzáférését, megváltoztatását, közlését, törlését, elvesztését vagy megsemmisítését, valamint véletlen megsemmisülését és sérülését eredményezi.

Indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomásunkra jutott, bejelentjük a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: NAIH) részére az adatvédelmi incidenst, kivéve, ha bizonyítani tudjuk, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés 72 órán belül nem tehető meg, abban megjelöljük a késedelem okát. A NAIH részére történő bejelentés legalább a következő információkat tartalmazza:

Ezen kívül, amennyiben az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, a indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatjuk az érintettetek az adatvédelmi incidens bekövetkezéséről, kivéve, amennyiben az adatvédelmi incidens káros hatásait, kockázatait sikeresen megakadályoztuk. A tájékoztatást a honlapon is közzétesszük. A tájékoztatásnak legalább a jelen pontban meghatározott adatokat kell tartalmaznia.

Az adatvédelmi incidensekről az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az érintettek tájékoztatása céljából nyilvántartást vezetünk. A nyilvántartás az alábbi adatokat tartalmazza:

A nyilvántartásban szereplő adatokat az adatvédelmi incidens észlelésétől számított 5 évig őrizzük meg.

Hozzájárulás visszavonása: Amennyiben az adatkezelést az Ön hozzájárulása alapján végezzük, Ön jogosult e hozzájárulását bármikor, indokolás nélkül visszavonni. A hozzájárulás visszavonását követően személyes adatait nem kezeljük tovább. A hozzájárulás visszavonása az azt megelőző adatkezelés jogszerűségét nem érinti.

Hozzáférés joga: Az I. pontban megadott elérhetőségeken Ön bármikor tájékoztatást kérhet arról, hogy folyamatban van-e nálunk a személyes adatainak kezelése, illetve kérheti az alábbiakról történő tájékoztatást: az adatkezelés céljai, jogalapja, az Ön általunk kezelt személyes adatai, azok kategóriái, azon címzettek vagy címzettek kategóriái (ideértve általunk igénybe vett adatfeldolgozókat), akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közöltük vagy közölni fogjuk (az adatok harmadik országba történő továbbítása esetén az adatok megfelelő védelmét biztosító garanciák), az adattovábbítás jogalapja, az adatok tárolásának időtartama, az Ön azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, a NAIH-hoz címzett panasz benyújtásának joga, az adatok forrása, az esetleges adatvédelmi incidens körülményei, hatásai és az elhárítására megtett intézkedések.

Ön betekinthet az Önre vonatkozó egészségügyi dokumentációba. Az Ön rendelkezésére bocsátjuk a személyes adatai általunk kezelt másolatát. Az első másolat díjmentes, minden további másolatért azonban jogosultak vagyunk ésszerű díjat felszámítani. Ennek összegét Önnel előzetesen közöljük.

Helyesbítéshez, kiegészítéshez való jog: Ha Ön észleli, hogy valamely személyes adatát pontatlanul, hibásan, tévesen vagy hiányosan tartjuk nyilván, kérésére (megjelölve a helyes, illetve kiegészítő adatokat) azt helyesbítjük, illetve kiegészítjük.

Törléséhez való jog („az elfeledtetéshez való jog”): Ön jogosult arra, hogy kérje személyes adatainak törlését. Az adatkezeléshez adott hozzájárulása visszavonása egyben az adatok törlésével is együtt jár, ha az adatkezelésnek nincs más jogalapja. Tájékoztatjuk, hogy az adattörlést megtagadhatjuk különösen akkor, ha az adatokra jogszabályi kötelezettségünk teljesítése vagy igényérvényesítés érdekében szükségünk van vagy lehet.

Törlésnek továbbá akkor van helye, ha

Adatkezelés korlátozásához való jog: Az adatkezelés folyamata során Ön kérheti az adatkezelés korlátozását, ha (i) vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát; (ii) az adatkezelés jogellenes, és Ön az adatok törlését ellenzi, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; (iii) már nincs szükségünk a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, (iv) Ön tiltakozott a jogos érdekünkön alapuló adatkezelése ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a jogos indokaink elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben

Korlátozás esetén az adatokat csak tároljuk, azon egyéb műveletet nem végzünk, kivéve, ha a további műveletekhez Ön hozzájárul vagy azokra saját vagy harmadik személy jogainak védelme érdekében vagy közérdekből van szükség.

Az adatkezelés korlátozása esetén annak feloldásáról Önt előzetesen tájékoztatjuk.

Adathordozhatósághoz való jog: Ön igényelheti, hogy az Ön által a rendelkezésünkre bocsátott, általunk elektronikusan kezelt személyes adatait közismert és könnyen felhasználható elektronikus formátumban átadjuk az Ön részére vagy az Ön által kijelölt másik személy részére. 

Tiltakozáshoz való jog: Ha személyes adatainak kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is. Ha Ön tiltakozik az adatai közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatait a továbbiakban e célból nem kezeljük.

Kérelmek előterjesztése, megválaszolása

Kérjük, hogy a fenti jogai érvényesítése esetén megkeresését lehetőség szerint írásban adja le személyesen üzletünkben vagy küldje meg részünkre a szokeoptika@gmail.com e-mail címre vagy postai levélben Szőke Optika Kft. 1118 Budapest Rétköz utca 7 szám alatti címére. A levélben kérjük, hogy a személyazonosításhoz szükséges adatait és levelezési címét is szíveskedjen megadni. Amennyiben az Ön személyazonosságával kapcsolatban kétségünk merül fel vagy a megadott adatok az azonosításhoz nem elégségesek, jogosultak vagyunk Öntől további azonosító adatokat kérni.

Indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatjuk Önt a kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további 2 hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a késedelem okait megjelölve a kérelem kézhezvételétől számított 1 hónapon belül tájékoztatjuk Önt.

Megalapozott kérelmeket díjmentesen teljesítünk. Ugyanakkor, ha a kérelem nyilvánvalóan megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellegére tekintettel – túlzó, jogosultak vagyunk ésszerű összegű díjat felszámítani vagy akár a kérelem alapján történő intézkedést megtagadni.

Az adatok helyesbítéséről, törléséről, korlátozásáról tájékoztatjuk mindazokat, akikkel az érintett adatokat közöltük, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul vagy aránytalan nagy erőfeszítést igényel. Az Ön kérésére tájékoztatjuk Önt arról, hogy kik, melyek azok a címzettek, akiket az előzőek szerint tájékoztatunk, tájékoztattunk.

Amennyiben személyes adatai jogszerűtlen kezelésével vagy az adatok nem biztonságos kezelésével Önnek vagy másnak kárt okoznánk, akkor azt Ön, illetve a kárt szenvedő személy jogosult velünk szemben érvényesíteni.

Amennyiben pedig e körben az Ön személyiségi jogát sértenénk, Ön jogosult sérelemdíjat érvényesíteni.

Tájékoztatjuk, hogy kártérítés, sérelemdíj fizetési kötelezettség nem terhel bennünket, amennyiben a kárt bizonyíthatóan az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan külső ok idézte elő, illetve, amennyiben a kár az Ön szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származik.

Amennyiben Ön úgy ítéli meg, hogy személyes adatai kezelése során nem járunk el jogszerűen, kérjük, hogy észrevételét, illetve igényét először velünk, mint adatkezelővel az I. pontban feltüntetett elérhetőségink valamelyikén közölje annak érdekében, hogy az észrevételét minél gyorsabban és hatékonyabban feldolgozhassuk, kezelhessük.

Jogellenes adatkezelés esetén Ön jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) is fordulni, és annak eljárását kezdeményezni.

A NAIH elérhetőségei:

honlap: http://www.naih.hu/

cím: 1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

postai cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

elektronikus levelezési cím (e-mail): ugyfelszolgalat@naih.hu

Tájékoztatjuk, hogy igényét bíróság előtt is jogosult érvényesíteni. A perre a törvényszékek rendelkeznek hatáskörrel. A pert a mi székhelyünk vagy akár az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindíthatja.

Az elektronikus úton küldött reklámokkal (hírlevél) kapcsolatban a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatósághoz fordulhat.

Budapest, 2019.05.02.

Szőke Tibor

adatkezelő

Adatkezelő megkeresése

Igényérvényesítés módja

Kártérítés, sérelemdíj

a törlésre európai uniós vagy hazai jogszabály kötelez bennünket.

az adatok kezelése jogellenes;

Ön tiltakozott a közvetlen üzletszerzési célú adatkezelés (ideértve a profilalkotást is) ellen;

Ön tiltakozott az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat kezeltük;

Az ÖN jogai 

az adatvédelmi incidens elhárítására megtett intézkedések.

az adatvédelmi incidens körülményei, hatásai;

az adatvédelmi incidens időpontja;

az érintettek köre (kategóriái) és száma;

az érintett személyes adatok köre (kategóriái) és száma;

az adatvédelmi incidens jellege;

az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos tények:

a megtett vagy tervezett intézkedések az adatvédelmi incidens kezelésére, elhárítására, orvoslására.

az adatvédelmi incidensből származó, valószínűsíthető következmények;

az adatvédelmi tisztviselő neve, elérhetősége;

az adatvédelmi incidens jellege, az érintettek és a személyes adatok száma és kategóriája;

ADATVÉDELMI INCIDENSEK KEZELÉSE

Adatbiztonság

Kik ismerhetik meg a személyes adatokat?

törzsvásárlói programunkat megszüntetjük.

ADATKEZELÉSEINK

Az adatkezelő